คำชี้แจง
ท่านสามารถกรอกใบสมัคร Online ได้ระบบจะบันทึกข้อมูลแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทันที หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลส่งมาที่อีเมล์
ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์
คุณเมธี คงคามี (Mateek@rvp.co.th)
คุณภัทรียา ชุมคล้าย (Pattareeyac@rvp.co.th)
คุณสัจพจน์ อัตนวานิช (Satjapota@rvp.co.th)
สำนักงานใหญ่ โทร 02-100-9191 ต่อ 5203-5204 และ 5220
E-mail : hr@rvp.co.th FAX : 02-396-2093-4

***หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการการสมัครงาน
ส่งหลักฐานมายังส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สำนักงานใหญ่) หรือ
กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบ (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน)
** ใบสมัครของท่านจะจัดเก็บในระบบการสมัครงานของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่สมัคร