ตำแหน่ง : จำนวน อัตรา
รายละเอียด
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่
คุณสมบัติ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินกู้ยืมพนักงาน
เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย
โบนัสประจำปี
และสวัสดิการอื่นๆ

//*** สวัสดิการนี้ไม่รวมถึงนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์
คุณสาโรช บริบูรณ์ (Saroteb@rvp.co.th)
คุณภัทรียา ชุมคล้าย (Pattareeyac@rvp.co.th)
คุณสัจพจน์ อัตนวานิช (Satjapota@rvp.co.th)
สำนักงานใหญ่ โทร 02-100-9191 ต่อ 5203-5204 และ 5220
E-mail : hr@rvp.co.th FAX : 02-396-2093-4

***หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการการสมัครงาน
ส่งหลักฐานมายังส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สำนักงานใหญ่) หรือ
กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบ (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน)
** ใบสมัครของท่านจะจัดเก็บในระบบการสมัครงานของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่สมัคร