บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 วัตถุประสงค์ประการหนึ่งก็คือ การให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอและการจ่าย ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ แก่ผู้ประสบภัยรถ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นนโยบายสาธารณะที่บัญญัติให้รถยนต์ทุกคันต้องเอาประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ เจ้าของรถและผู้ประสบภัยบางพื้นที่ยังไม่เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อการให้บริการของบริษัทประกันวินาศภัย เช่น ไม่มีสาขาในพื้นที่ เป็นต้น ด้วยมูลเหตุดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการกำหนดให้จัดตั้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 72 ก. วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2540
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท
1. ให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้และดำเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะได้มอบหมาย
2. ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
3. ดำเนินกิจการอื่นตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ
นโยบายคุณภาพ
มุ่งมั่นในการให้บริการผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นธรรม
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
1. ทำหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอ และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงดำเนินกิจการตามที่บริษัท หรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นผู้มอบหมาย
2. ทำหน้าที่รับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- เป็นผู้บริหาร “กองกลางประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ” (Compulsory Motorcycle Insurance Pool “CMIP”)
- รับประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคบังคับผ่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
3. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ (Thai National Bureau of Insurance)
4. ทำหน้าที่ในการรับคำร้องขอค่าทดแทน และจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร
5. ทำหน้าที่ให้บริการจัดสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วไป ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกันสุขภาพ
ทุนจดทะเบียน
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบธุรกิจรับประกันภัยรถ ตาม พ.ร.บ.รวมทั้งสิ้น 69 บริษัท