สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
Programmer 3อัตรา Update:2017-07-19 รายละเอียด
เจ้าหน้าทีตรวจสอบ 1อัตรา Update:2017-06-16 รายละเอียด
System Engineer 1อัตรา Update:2017-08-15 รายละเอียด
ผู้จัดการส่วนการเงิน 1อัตรา Update:2017-05-22 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่รับประกันภัยและการตลาด 1อัตรา Update:2017-08-16 รายละเอียด
เลขานุการ 1อัตรา Update:2017-05-15 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 1อัตรา Update:2017-06-16 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2อัตรา Update:2017-05-22 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่วางแผนและข้อมูลเพื่อการบริหาร 1อัตรา Update:2017-08-15 รายละเอียด
พนักงานทำความสะอาด (เพชรบูรณ์,ภูเก็ต) 2อัตรา Update:2017-06-15 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (สาขายะลา,สาขาสตูล) 5อัตรา Update:2017-08-01 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1อัตรา Update:2017-08-02 รายละเอียด