สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
Programmer 3อัตรา Update:2018-07-23 รายละเอียด
เจ้าหน้าทีตรวจสอบ 1อัตรา Update:2018-04-27 รายละเอียด
System Engineer 1อัตรา Update:2018-05-22 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่รับประกันภัยและการตลาด 1อัตรา Update:2018-01-09 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1อัตรา Update:2018-05-14 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1อัตรา Update:2018-01-03 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 1อัตรา Update:2018-07-03 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ส่วนลงทุน 2อัตรา Update:2018-01-18 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2อัตรา Update:2017-10-24 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 1อัตรา Update:2018-05-22 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน 1อัตรา Update:2018-03-02 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(อุบลราชธานี,ศูนย์บริการโรงพยาบาลปิยะมินทร์)) 6อัตรา Update:2018-07-03 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1อัตรา Update:2017-10-24 รายละเอียด