สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
Programmer 3อัตรา Update:2018-01-03 รายละเอียด
เจ้าหน้าทีตรวจสอบ 1อัตรา Update:2017-12-14 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่รับประกันภัยและการตลาด 1อัตรา Update:2018-01-09 รายละเอียด
พยาบาลวิชาชีพ 1อัตรา Update:2018-01-18 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1อัตรา Update:2018-01-03 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ส่วนลงทุน 2อัตรา Update:2018-01-18 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2อัตรา Update:2017-10-24 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่วางแผนและข้อมูลเพื่อการบริหาร(SQL server) 1อัตรา Update:2017-10-24 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 1อัตรา Update:2018-01-03 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา 4อัตรา Update:2018-01-18 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1อัตรา Update:2017-10-24 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่นิติกร 2อัตรา Update:2018-01-09 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่การเงิน 2อัตรา Update:2018-01-12 รายละเอียด