สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(ระยอง,สิงห์บุรี,ศูนย์บริการฝาง,กระบี่) 6อัตรา Update:2017-06-16 รายละเอียด
Programmer 3อัตรา Update:2017-05-22 รายละเอียด
เจ้าหน้าทีตรวจสอบ 1อัตรา Update:2017-06-16 รายละเอียด
ผู้จัดการส่วนการเงิน 1อัตรา Update:2017-05-22 รายละเอียด
พยาบาลวิชาชีพ 1อัตรา Update:2017-06-16 รายละเอียด
เลขานุการ 1อัตรา Update:2017-05-15 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 1อัตรา Update:2017-06-16 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชี 1อัตรา Update:2017-05-22 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2อัตรา Update:2017-05-22 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่วางแผนและข้อมูลเพื่อการบริหาร 1อัตรา Update:2017-06-16 รายละเอียด
พนักงานทำความสะอาด (เพชรบูรณ์,ภูเก็ต) 2อัตรา Update:2017-06-15 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน 1อัตรา Update:2017-04-28 รายละเอียด