สมัครงาน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่รับประกันภัยและการตลาด 1อัตรา Update:2018-01-09 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 1อัตรา Update:2018-07-03 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2อัตรา Update:2017-10-24 รายละเอียด
ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,งานอาคาร สถานที่ (สำนักงานใหญ่ กทม.) 1อัตรา Update:2018-10-18 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่วางแผนและข้อมูลเพื่อการบริหาร(webmaster) 1อัตรา Update:2018-08-14 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 1อัตรา Update:2018-07-24 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(ศูนย์บริการโรงพยาบาลปิยะมินทร์,สาขากรุงเทพ)) 6อัตรา Update:2018-12-13 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1อัตรา Update:2017-10-24 รายละเอียด
programmer 5อัตรา Update:2018-12-13 รายละเอียด